ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ThaiAgentLimo

การสำรองที่นั่งและยืนยัน
การสำรองต้องดำเนินการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีที่เร่งด่วนนั้นท่านอาจดำเนินการ โดยผ่านทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามการยืนยันการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่พร้อมให้บริการ และการชำระเงิน ซึ่งจะต้องชำระเต็มจำนวน โดยต้องดำเนินการก่อนการเดินทาง หรือตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกำหนด หากไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามข้างต้น อาจเป็นเหตุให้บริษัทยกเลิกการให้บริการได้

เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง เวลา และจุดรับรถยนต์ หรือรายละเอียดอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับสถานะของรถยนต์ที่ให้บริการ ว่างสามารถให้บริการได้ หรือไม่ โดยในรายละเอียดหากมีการยกเลิกการใช้รถยนต์จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการยกเลิก

การยกเลิก
ในกรณียกเลิกการสำรองการใช้บริการหลังจากได้รับการยืนยัน และชำระค่าบริการแล้ว ทางบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกที่ดำเนินการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง อย่างไรก็ตามหากดำเนินการภายหลังจากนั้น จะมีการหักค่าใช้จ่าย 10% ของยอดชำระ และในกรณีที่ดำเนินการล่าช้าจะมีการหักค่าใช้จ่าย 50% ของยอดชำระตามรายละเอียดของช่วงเวลาที่รับบริการดังนี้

 • ช่วง Peak Season 
  ค่าปรับ 50% ในกรณีทำการยกเลิกดำเนินการก่อนน้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ช่วง High Season 
  ค่าปรับ 50% ในกรณีทำการยกเลิกดำเนินการก่อนน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ช่วง Low Season  
  ค่ค่าปรับ 50% ในกรณีทำการยกเลิกดำเนินการก่อนน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ฤดูกาลท่องเที่ยว

 • ช่วง Peak Season ตั้งแต่ วันที่ 20 ธ.ค. - 5 ม.ค. และวันหยุดยาว/วันหยุดนักขัตฤกษ์ของทั้งปี
 • ช่วง High Season ตั้งแต่ วันที่ 6 ม.ค. - 30 เม.ย.
 • ช่วง Low Season ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 19 ธันวาคม

เงื่อนไขการจองกรณีพิเศษ (สำรองการเดินทางต่ำกว่า 3 วันล่วงหน้า)

 • ในกรณีสำรองเดินทางเร่งด่วนนั้น (สำรองการเดินทางต่ำกว่า 3 วันล่วงหน้า) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเงินเต็มจำนวน หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญในการจอง
 • ในในกรณีผู้โดยสารไม่ปรากฏตัว หรือมาล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมงจากเวลานัดหมาย บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน โดยไม่มีการคืนเงิน

อุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัย
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์เสีย หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมได้ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งลูกค้าด้วยรถ Limousine ที่ให้บริการ เราจะจัดหารถยนต์/ยานพาหนะที่ใกล้เคียงตามดุลยพินิจเพื่อให้สามารถเดินทางต่อไปได้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การชำระเงิน
เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน ทางบริษัทฯ มีช่องทางให้ท่านเลือกชำระเงินผ่าน 2ช่องทางหลัก หลังจากที่ท่านชำระเงินเต็มจำนวนซึ่งถือเป็นการยืนยันการรับบริการ ทางบริษัทฯ จะยืนยันการสำรองรถยนต์พร้อมด้วยรายละเอียดต่าง ๆ แก่ท่านในภายหลังจากการชำระเงินแล้ว

1. ชำระด้วยเงินสด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระด้วยเงินสดเป็นสกุลเงิน บาทไทย เท่านั้น

2. การชำระเงินผ่านธนาคาร

 • ทางบริษัทฯ รับชำระเงินค่าบริการผ่านทางธนาคารโดยวิธีการฝากเงิน หรือโอนเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่หมายเลข 086-3228157,086-8233885 เพื่อรับรายละเอียดของหมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรา จะทำการติดต่อท่านภายใน 24 ชม. ภายหลังการชำระเงินที่สมบูรณ์ กรุณาชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้โดยการยืนยันผ่านทางเจ้าหน้าที่
 • สำหรับค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งมีผลจากการชำระเงิน ฝากเงิน โอนเงิน ใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้โอน โดยห้ามหักค่าใช้จ่ายใด ๆ เหล่านี้โดยไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบก่อน โดยจำนวนเงินที่ชำระสุทธิให้กับทางบริษัทฯ จะต้องตรงตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1
 • ภายหลังการชำระเงินแล้ว ท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว ถึงการชำระเงินของท่าน โดยท่านสามารถเลือกติดต่อมายังบริษัทฯ ได้โดยวิธีการดังนี้ : 
  -   สแกน สลิปใบฝาก หรือโอนเงิน และส่งอีเมลล์
  -   ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์
  -   แจ้งการโอนเงินผ่าน แบบฟอร์มการติดต่อ ทางเว็บไซต์ โดยท่านต้องระบุข้อมูลอย่างถูกต้อง และชัดเจนอันได้แก่ ยอดเงินที่ทำการชำระ, เวลาที่ชำระเงินโดยประมาณ, ชื่อ - สกุลของท่าน, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง